ACTION ALERT: Please support the Friends of Bosnia and Herzegovina Group in the Canadian Parliament

ACTION ALERT:IRGC calls for International Campaign to end Bosnian Genocide Denial

ACTION ALERT: Canadian Parliament Adopts Srebrenica Genocide Resolution

Institute for the Research of Genocide Canada

The Bosniak national interest is the complete, independent, democratic and sovereign Bosnia and Herzegovina

The Bosniak national interest is the complete, independent, democratic and sovereign Bosnia and Herzegovina

Bearing in mind the lies, deceit, and forgeries of the greater Serbian political and intellectual (secular and spiritual) expansionist elite, it is necessary, for the sake of humanity, historical accuracy, and hundreds of thousands of victims in Bosnia and Herzegovina, to point out the essential facts about the origins, causes, goals, objectives and scale of the so-called “Great Serbia” project, which is based on the Serbian fascist ideology and politics of criminal and genocidal practices, in which is contained the whole truth about all the previous wars of conquest to the Greater Balkans, and especially against Bosnia and Herzegovina and the genocide of Bosnian citizens.  Historical truth, based on numerous documents of different provenance, confirmed by the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia and the International Court of Justice is as follows:

First - Greater Serbian project (“all Serbs in one state”) is a reality. Although defeated in the Second World War, when it was an official political program of the Chetnik movement of Draza Mihailovic and the exiled government in London, who were wrongly supported by the Allies, the project has been restarted in the late 1980s. The results of this project were wars of conquest, and numerous other crimes against humanity and international law, including genocide against Bosniaks in the Republic of Bosnia and Herzegovina.

Second -The project unfolds in a state of a constant discontinuity, meaning that at it unfolds in stages at various historical inflection points, leaving in its wake major consequences manifested primarily in monstrously huge numbers of  human casualties and material destruction.

Third -The project is of a Nazi, fascist and genocidal character, because among other things, it includes: territorial expansion - conquest of other people’s territory including Bosnia and Herzegovina, and genocide, the extermination of peoples, the worst of all crimes, as was perpetrated in the 1990s against the Bosniaks in Bosnia and Herzegovina.

On the occasion of yet another attempt to expunge these horrid acts from their history, the Serbian political, cultural, scientific, and spiritual establishment is once again attempting to rewrite the history and bury the facts which so accurately describe the goals of the “Great Serbia” project. As a result, the  Institute for Research of Genocide Canada (IRGC) issues the following

Press Release:

Proclamation of the Republic of Srpska, on  January 9, 1992, was a unilateral act by unlawful groups of people who are hostile to the Republic of Bosnia and Herzegovina, and especially hostile to the Bosnian people, and who had no legal basis to do so. 9th January, 1992. is the date when the self-proclaimed Republic of Srpska came into existence on the territory of Bosnia and Herzegovina. Only in Dayton has this creation been illegally recognized. Serbian Republic was created by the Dayton agreement and is only valid for as long as the Dayton agreement exists, if and when such a time comes for the Dayton agreement to be null and void, the Republic of Srpska will cease to exist and there will only be the Republic of Bosnia and Herzegovina.

IGK strongly condemns the statement of SPC Patriarch Irinej that denies the sovereignty and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina, and his strong support for the illegal and illegitimate Republic of Srpska, and his promotion of the idea of the so-called “Serbian state.”

IGK reminds Serbian Patriarch that the Republic of Bosnia and Herzegovina was the victim of the military aggression, and it’s citizens living in occupied territories and cities under siege were the victims of the worst crime against humanity - the crime of genocide.

This project of aggression and genocide was prepared by the SASA (Serbian Academy of Sciences and Arts), supported by the leadership of SPC, and implemented by the criminal regime of Slobodan Milosevic and Franjo Tudžman.

Statements of hatred of Irinej toward a country, its people, their faith, culture and civilization is a continuation of the concept of altering historic facts, as part of a larger effort by certain Serbian political, national and spiritual establishment.  The focus of this propaganda is to change the character of the events in Bosnia and Herzegovina from 1992-1995, and characterize what was an act of aggression as a civil war

IGK is sending a message to Irinej, Dodik, Tadic and all members of the Serbian nationalist establishment that Bosniaks will never forget what they’ve endured at the hands of their like-minded predecessors. Those who refuse to speak out and condemn the crimes of their faithful against Bosniaks, and those who gave refuge to war criminals in their monasteries, are in our view just as guilty of the acts of aggression and genocide as the perpetrators of these crimes.

To all those who deny or wish to obstruct the sovereignty, legality, government continuity and territorial integrity of Bosnia and Herzegovina, and strive to do their work on the denial of genocide against Bosnians, that all our resources and capacities will be used in defending the national interests of Bosniaks world population. The Bosniak national interest is the complete, independent, democratic and sovereign Bosnia and Herzegovina, and it is our right to see to it that we are never again a victim of the genocidal project.

Emir Ramic

Bosnian Language

Bošnjački nacionalni interes je cjelovita, nezavisna, demokratska i suverena Bosna i Hercegovina

Imajući u vidu laži, obmane i falsifikate velikosrpske političke i intelektualne (svjetovne i duhovne) elite potrebno je radi ljudske, naučne, historijske istine i stotina hiljada žrtava u Bosni i Hercegovini ukazati na bitne činjenice o korijenima, uzrocima, ciljevima, namjeri i razmjerama srpskog velikodržavnog projekta, koji se temelji na srpskoj fašističkoj ideologiji i politici i genocidnoj zločinačkoj praksi, u kome je sadržana puna istina o svim dosadašnjim osvajačkim velikosrpskim ratovima na Balkanu, a posebno protiv Bosne i Hercegovine i genocidu nad bosanskohercegovačkim građanima.

Historijska istina, zasnovana na brojnoj dokumentaciji različite provenijencije, djelom potvrđene na Internacionalnom krivičnom sudu za područije bivše Jugoslaije i Međunarodnom sudu pravde  je sljedeća:

1.Srpski velikodržavni projekt (“svi Srbi u jednoj državi”) je stvarnost. Iako je u Drugom svjetskom ratu poražen, kada je bio zvanični politički program četničkog pokreta Draže Mihailovića i izbjegličke vlade u Londonu, koga su uporno podržavali Saveznici, taj projekt je ponovo u drugoj polovini 80-tih godina 20. stoljeća obnovljen i eskalirao osvajačkim ratovima i brojnim drugim zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava, uključujući i genocid nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini.

2. Projekat se zavisno od konstelacija snaga odvija u kontinuitetu diskontinuiteta, što znači da je u raznim periodima društvenog i historijskog razvoja realiziran i čijom realizacijom je proizvodio krupne posljedice koje se ogledaju, prije svega, u ogromnim ljudskim žrtvama i materijalnim razaranjima.

3. Projekat je nacističkog, fašističkog i genocidnog karaktera jer između ostalog, sadrži: teritorijalnu ekspanziju - osvajanje tuđih teritorija  uključujući i Bosnu i Hercegovinu, i istrebljenje naroda, odnosno genocid, zločin nad zločinima, uključujući i nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini.

Povodom još jednog u nizu pokušaja revidiranja historije od strane srpskog političkog, kulturnog, naučnog i duhovnog establišmenta, Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} izdaje

Saopćenje za javnost

Proglašenje Republike srpske od 9. januara 1992. je bilo jednostrani akt - zločin grupe ljudi koji  su neprijateljski raspoloženi prema Republici Bosni i Hercegovini i posebno neprijateljski raspoloženi prema bošnjačkom narodu, te koji nisu imali nikakav pravni osnov da tako šta urade. 9. januara 1992. je datum kada je paradržava Republika srpska samoproglašena. Tek u Dejtonu je Republika srpska dobila nezakonito i nelegitimno priznanje. Republika srpska je nastala Dejtonskim ugovorom i zato kada propadne Dejton, onda ostaje samo Republika Bosna I Hercegovina.

IGK najoštrije osuđuje izjavu patrijarha SPC Irineja kojom  negira suverenitet i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine, a ilegalnu i nelegitimnu Republiku srpsku, promoviše u tzv.“srpsku državu“.

IGK  podsjeća patrijarha da je na Republiku Bosnu i Hercegovinu  izvršena klasična oružana agresija, odnosno zločin protiv mira i sigurnosti čovječanstva, što je po osnovnom shvatanju i defniciji međunarodni oružani sukob, te da je na okupiranim teritorijama nezavisne i univerzalno priznate Republike Bosne i Hercegovine, članice Ujedinjenih nacija, kao i u gradovima u opsadi, nad Bošnjacima je izvršen najteži zločin - zločin genocide.

Projekat agresije i genocida je pripremljenom od strane SANU, a podržan od rukovodstva SPC-a i  implementiran od strane zločinačkih režima Slobodana Miloševića i Franje Tudžmana.

Izjave mržnje Irineja prema jednoj državi i  jednom narodu, jednoj vjeri, kulturi i civilizaciji je nastavak koncepta revidiranja historije u izvodbi cjelokupnog srpskog političkog, nacionalnog i duhovnog establišmenta, gdje se nastoji izmijeniti karakter događaja u Bosni i Hercegovini od 1992-1995. {agresiju zamjeniti građanskim ratom}, a ono što je nastalo kao posljedica agresije i genocida proglasiti za srpskim državnim plijenom - teritorijom.

IGK porućuje Irineju, Dodiku, Tadiću i svim članovima srpskog nacionalističkog establišmenta  da se varaju ako računaju na bošnjački zaborav. Oni koji odbijaju da se izjasne i osude zločine svojih vjernika nad Bošnjacima tokom agresije i genocida, oni što su skrivali u svojim manastirima ratne zločinace, oni su zločinci istom mjerom kao oni koji su produkovali i izvršili zločine.

IGK poručuje svima onima koji negiraju suverenitet, pravno, državni kontinuitet  i teritorijalni integritet Bosne I Hercegovine, i nastoje svojim djelovanjem raditi na negiranju genocida nad Bošnjacima da će sve svoje resurse i kapacitete upotrijebiti u odbrani nacionalnog interesa svih Bošnjaka svijeta. Taj bošnjački nacionalni interes je cjelovita, nezavisna, demokratska i suverena Bosna i Hercegovina, i pravo bošnjačkog naroda da više nikada ne dozvoli da bude žrtva genocidnih projekata.

Emir Ramic

Srebrenica’s ghosts revisited

Read more

Ne moze se genocid nagraditi

Read more

Destroying cultural heritage

Read more

Who are we Bosniaks

Read more

Srebrenica was a terrible shame on the West

In the video on this link, David Rohde states: “…after the town fell the Dutch could have done more to sound a public alarm… they could have at least tried…Failing to actually protect that town [Srebrenica] was… a terrible shame on the West…”

Inside the mind of Ratko Mladic

Posted By Michael Dobbs Read more

Midhat Riđanović : A Letter to Noam Chomsky from a Bosnian Colleague

Read more

IRGC Celebrates Bosnia and Herzegovina Statehood Day

Read more

Prof.dr. Smail Cekic, B&H-Historic Facts

Read more

Prof. dr. Omer Ibrahimagic - Costitutional Development of B&H

Read more

Next Page »

Institute for the Research of Genocide Canada